Futurenet Shopping Logo

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web


1.Giới thiệu

1.1 Những điều khoản và điều khoản này sẽ quản lý việc sử dụng trang web của bạn

1.2 Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này; theo đó, nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, bạn không cần phải sử dụng trang web của chúng tôi.

1.3 Nếu bạn đăng ký với trang web của chúng tôi, gửi cho trang web bất kỳ tài liệu nào hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý hoàn toàn với những điều khoản và điều kiện.

1.4 Website của chúng tôi sử dụng cookie; bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi phù hợp với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư và chính sách cookie của chúng tôi.

2.Credit

2.1 Tài liệu này được tạo lập bằng cách sử dụng một biểu mẫu từ SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

3.thông báo bản quyền e

3.1 Bản quyền (c) 2015 B C U Trading LLC,

3.2 Theo các quy định rõ ràng của các điều khoản và điều kiện này

(a)chúng tôi, cùng với các nhà cấp giấy phép, sở hữu và kiểm soát bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác về trang web và các tài liệu trên trang web của chúng tôi và

(b)Tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu trên trang web của chúng tôi đều được bảo lưu.

4.Giấy phép sử dụng trang web

4.1Bạn có thể:

(a)Xem các trang từ trang web của chúng tôi trong trình duyệt web;

(b)tải các trang từ trang web của chúng tôi cho bộ nhớ đệm trong trình duyệt trang web

(c) in các trang từ trang web của bạn;

Tuân theo các quy định khác của các điều khoản và điều kiện này

4.2Except as expressly permitted by Section 4.1 or the other provisions of these terms and conditions, you must not download any material from our website or save any such material to your computer.

4.3 Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi phục vụ mục đích kinh doanh và cá nhân của bạn và bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích khác

4.4 Ngoại trừ các nội dung được cho phép theo các điều khoản và điều kiện, bạn không được chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

4.5 Trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền liên quan đến tài liệu, bạn không được:

(a)Phát hành lại tài liệu từ trang web (bao gồm việc phát hành lại trên trang web khác);

(b) bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép bổ sung từ các tài liệu từ trang web của chúng tôi

©hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web dưới dạng công khai;

(d) khai thác tài liệu từ trang web của chúng tôi với mục đích thương mại; hoặc

(e)phân phối lại tài liệu từ trang web của chúng tôi.

4.6 Bất kể Mục 4.5, bạn có thể phân phối lại bản tin của chúng tôi dưới dạng in ấn và điện tử cho bất kỳ người nào.

4.7 Chúng tôi có quyền để hạn chế quyền truy cập vào các khu vực trang web của chúng tôi, hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi; bạn không được dùng các thủ đoạn hoặc các biện pháp hạn chế truy cập trang web của chúng tôi..

5.việc sử dụng có thể chấp nhận đượce

5.1 Bạn không được:

(a)sử dụng trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thực hiện hành động gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy giảm hiệu suất, tính khả dụng hoặc khả năng truy cập vào trang web.

(b)sử dụng trang web của chúng tôi trong bất kỳ cách nào đó là bất hợp pháp, trái pháp luật, gian lận hoặc có hại, hoặc hình thành bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại;

c) sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, làm chủ, truyền tải, gửi, sử dụng, phát hành hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc liên kết với) bất kỳ phần mềm độc hại, virut máy tính, phần mềm ác tính Trojan, worm, phần mềm keylogger, rootkit hoặc bất kỳ phần mềm máy tính độc hại nào khác;

(d)tiến hành bất kỳ dữ liệu tự động hóa hoặc theo hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu thập dữ liệu) vào hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi mà không cần sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi;

(e)access or otherwise interact with our website using any robot, spider or other automated means;

(f) vi phạm các quy định nêu trong file robots.txt đối với trang web của chúng tôi; hoặc là

(g)sử dụng dữ liệu được sưu tầm từ trang web của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động marketing trực tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn email marketing, SMS marketing, telemarketing và gửi thư trực tiếp).

5.2 Bạn không được sử dụng dữ liệu sưu tầm từ trang web của chúng tôi để liên hệ với các cá nhân, công ty hoặc các cá thể hay thực thể khác

5.3 Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web, hoặc liên quan đến trang web, là sự thật, chính xác, mới nhất, hoàn chỉnh và không gây hiểu lầm

6.Đăng ký và tài khoản

6.1Bạn có thể đăng ký một tài khoản với trang web của chúng tôi bằng cách điền và nộp mẫu đơn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, và nhấp vào liên kết xác minh trong email chúng tôi gửi cho bạn.

6.2 Bạn phải thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết việc sử dụng tài khoản của bạn chưa được ủy quyền

6.3Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác để truy cập vào trang web, trừ khi được người đó cho phép làmo.

7.Mã số và mật khẩu người dùng

7.1 Nếu bạn đăng ký một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn một mã người dùng và một mật khẩu.

7.2 ID người dùng của bạn không phải chịu trách nhiệm đối với việc gây nhầm lẫn và phải tuân thủ các quy định nội dung quy định tại mục 10; bạn không được sử dụng tài khoản hoặc ID cho hoặc liên quan đến việc mạo danh bất kỳ cá nhân nào.

7.3 Bạn phải bảo mật mật khẩu của mình

7.4 Bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay lập tức nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự tiết lộ mật khẩu.

7.5Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động trên trang web của chúng tôi phát sinh từ việc không giữ bí mật mật khẩu và có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc đó

Hủy bỏ và tạm dừng tài khoản

8.1 Chúng tôi có thể:

(a)treo tài khoản của bạn;

(b)hủy tài khoản của bạn ; và/hoặc

c) Chỉnh sửa chi tiết tài khoản,

Vào bất kỳ lúc nào với quyền tùy nghi mà không cần thông báo/giải thích

8.2 Bạn có thể hủy bỏ tài khoản trên trang web, sử dụng bảng điều khiển trên trang web.

9.Nội dung: gói dịch vụ

9.1 Trong các điều khoản và điều kiện,nội dung của bạn có nghĩa là tất cả các công việc và tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn tới các đoạn Text, đồ họa, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video, tài liệu nghe nhìn, kịch bản, phần mềm và các tập tin) mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi để lưu trữ hoặc công bố trên, xử lý bởi, hoặc gửi qua trang web của chúng tôi.

9.2 Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép miễn phí bản quyền, không độc quyền, không thể hủy ngang, và có giá trị toàn cầu để sử dụng, tái sản xuất, bảo quản, mô phỏng, xuất bản, dịch thuật và phân phối nội dung trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện có hoặc trong tương lai đối với trang web này và bất kỳ trang web nào tiếp theo, với sự chấp thuận cụ thể, phát hành nội dung liên quan đến trang web này.

9.3Bạn cấp cho chúng tôi quyền bổ sung cấp phép phụ các quyền được cấp quyền theo Mục 9.2.

9.4 Bạn cấp cho chúng tôi quyền hành động vi phạm các quyền được cấp phép theo Mục 9.2

9.5Bạn được miễn tất cả các quyền nhân thân theo mức tối đa cho phép của luật pháp hiện hành và bạn đảm bảo rằng tất cả các quyền nhân thân đã được miễn theo mức tối đa cho phép..

9.6 Bạn có thể chỉnh sửa nội dung cho phép sử dụng các chức năng chỉnh sửa có sẵn trên trang web của chúng tôi

9.7 Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện này, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào thuộc các điều khoản và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi có thể xóa bỏ, không phát hành hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của bạn.

10.Your content: rules

10.1 Bạn bảo đảm và trình bày nội dung tuân theo các điều khoản và điều kiện

10.2 Nội dung của bạn không phải là bất hợp pháp không được xâm phạm bất kỳ quyền lợi hợp pháp của cá nhân nào, và không có khả năng dẫn đến những hành động pháp lý chống lại bất kỳ người nào (trong mỗi trường hợp theo quyền hạn và theo bất kỳ luật áp dụng nào).

10.3 Nội dung trang của bạn và sử dụng nội dung theo các điều khoản và điều kiện, không được:

(a) bôi nhọ hoặc cố tình giả mạo;

(b)Thô tục hoặc không đứng đắn

c) vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền đạo đức, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thương hiệu, quyền thiết kế, quyền bỏ qua, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

(d) vi phạm bất kỳ quyền quyền riêng tư và quyền theo pháp luật bảo vệ dữ liệu;

(e) bao gồm bất kỳ sự tuyên bố do hành vi cẩu thả

(f)Hình thành sự kích động phạm tội [, hướng dẫn cho các hành vi phạm tội hoặc thúc đẩy các hoạt động tội phạm];

(g)Không tuân theo lệnh của toà án, hoặc vi phạm bất kỳ lệnh của toà án;

(h) vi phạm luật phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo

(i)Xúc phạm;

(j)vi phạm pháp luật về bí mật chính thứcn;

(k)vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào còn nợ đối với bất kỳ ai;

(l) miêu tả theo cách bạo lực, rõ ràng, đồ họa hoặc vô cớ;

(m) be pornographic[, lewd, suggestive or sexually explicit;

(n)không đúng,giả mạo, không chính xác hoặc gây hiểu lầm;

(o)consist of or contain any instructions, advice or other information which may be acted upon and could, if acted upon, cause illness, injury or death, or any other loss or damage;

(p)Tạo thành thư rác;

(q)xúc phạm, lừa đảo, gian lận, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, chống đối xã hội, đe dọa, hận thù, phân biệt đối xử hoặc

(r)gây phiền toái, bất tiện hoặc lo âu không cần thiết cho bất kỳ người nào.

11.Bảo lãnh hạn chế

11.1Chúng tôi không bảo hành hoặc trình bày

(a) tính đầy đủ và chính xác của các thông tin được công bố trên trang web của chúng tôi;

(b) các tài liệu trên trang web được cập nhật; hoặc là

(c)that the website or any service on the website will remain available.

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ trang web, và đóng trang web của chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc giải thích; theo quy định hoặc theo các điều khoản và điều kiện, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản trả thưởng hoặc thanh toán nào khác khi chúng tôi ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ trang web, hoặc khi chúng tôi đóng trang web..

Đến mức tối đa cho phép theo pháp luật hiện hành và theo Mục 12.1, chún g tôi loại trừ tất cả các trình bày và bảo đảm liên quan đến vấn đề thuộc các điều khoản và điều kiện, trang web và việc sử dụng trang web của chúng tôi.

12.Các hạn chế và loại trừ trách nhiệm

12.1 Không có nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện sẽ:

(a)hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến tử vong hoặc chấn thương cá nhân do sơ suất;

(b) hạn chế hoặc không bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với những gian lận sự trình bày sai

c) hạn chế bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào không được phép theo luật áp dụng; hoặc

(d) không bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào theo luật áp dụng.

12.2Những hạn chế và loại trừ trách nhiệm quy định tại mục 12 này và các quy định trong các điều khoản và điều kiện:

(a)theo phần 12.1; và

(b)chi phối tất cả các trách nhiệm phát sinh theo các điều khoản và điều kiện hoặc liên quan đến các vấn đề trong các điều khoản và điều kiện, bao gồm cả khoản nợ phát sinh trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sự sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

12.3 Trong phạm vi trang web của chúng tôi và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào về bản chất.

12.4Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bất kỳ sự việc này xảy ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

12.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại kinh doanh nào, bao gồm nhưng không giới hạn các mất mát hoặc thiệt hại đối với lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sử dụng, sản xuất, khoản tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, các cơ hội hoặc lợi thế thương mại.

12.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc tham nhũng nào về bất kỳ dữ liệu, cơ sở dữ liệu hoặc phần mềm nào

12.7Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả gây ra

12.8 Bạn thừa nhận rằng chúng tôi quan tâm đến việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của cán bộ, nhân viên của chúng tôi và, có liên quan đến sự quan tâm đó, bạn thừa nhận rằng chúng ta là một thực thể trách nhiệm hữu hạn; bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại cá nhân chống lại cán bộ hoặc nhân viên của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất mà bạn phải chịu liên quan đến các trang web hoặc các điều khoản và điều kiện này (điều này sẽ không, tất nhiên, hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của đơn vị trách nhiệm hữu hạn đối với hành vi và thiếu sót của cán bộ, nhân viên của chúng tôi)

13.Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

13.1Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện, nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện theo bất kỳ hình thức nào, hoặc nếu chúng tôi có bằng chứng hợp lý rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện, chúng tôi có thể::

(a)gửi cho bạn một hoặc nhiều cảnh báo chính thức;

(b) tạm ngừng truy cập vào trang web của chúng tôie;

© cấm vĩnh viễn từ việc truy cập trang web của chúng tôi;

(d)ngăn chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn từ việc truy cập trang web của chúng tôi;

(e)liên hệ với bất kỳ hoặc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ Internet và yêu cầu họ chặn truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi;

(f) commence legal action against you, whether for breach of contract or otherwise; and/or

(g)treo hoặc xóa tài khoản trên trang web

13.2 Nếu chúng tôi đình chỉ hoặc cấm hoặc chặn truy cập cúa bạn vào trang web của chúng tôi hoặc một phần của trang web, bạn không phải thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm phá vỡ sự đình chỉ hoặc ngăn cấm hay chặn truy cập này (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo/sử dụng một tài khoản khác)

14.Thay đổi

14.1 Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian.

14.2Các điều khoản và điều kiện được sửa đổi sẽ áp dụng đối với việc sử dụng trang web của chúng tôi từ ngày công bố các điều khoản và điều kiện sửa đổi trên trang web, và bạn được miễn bất kỳ quyền nào được thông báo về, hoặc được đồng ý, nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

14.3 Nếu bạn đã được thỏa thuận rõ ràng về những điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ yêu cầu thỏa thuận rõ ràng từ phía bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào thuộc các điều khoản và điều kiện đó; và nếu bạn không đưa ra thỏa thuận rõ ràng với các điều khoản và điều kiện sửa đổi trong thời hạn đã xác định, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ tài khoản của bạn trên trang web, và bạn phải dừng ngay việc sử dụng trang web.

15.Bổ nhiệm

15.1 Do đó bạn phải đồng ý rằng chúng ta có thể chỉ định, chuyển nhượng, kí hợp đồng phụ hoặc nếu không giải quyết bằng quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo các điểu khoản và điều kiện này.

15.2 Bạn phải nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi trong việc phân công, chuyển nhượng, kí kết hợp đồng phụ hoặc nếu không giải quyết bằng bất kỳ quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các điều khoản và điều kiện này.

16.Từng phần

Nếu quy định nào trong các điều khoản và điều kiện được xác định bởi bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác là trái pháp luật và / hoặc không thể thi hành, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực.

16.2 Nếu bất kỳ quy định nào bất hợp pháp và/hoặc không thể thực hiện của các điều khoản và điều kiện này sẽ là hợp pháp hoặc thực hiện được nếu bị xóa bỏ một phần, phần đó được coi là bị hủy bỏ và các phần còn lại tiếp tục có hiệu lực.

17.Các quyền bên thứ ba

17.1 Những điều khoản và điều kiện này vì lợi ích của các bạn và của chúng tôi và những điều khoản và điều kiện này không nhằm mục đích mang lại lợi nhuận hoặc được thực thi bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

17.2 Việc thực hiện quyền các bên theo các điều khoản và điều kiện này không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào

18.Toàn bộ Hợp đồng

18.1Theo phần 12.1, các điều khoản và điều kiện này, cùng với (chính sách quền riêng tư và cookie của chúng tôi), sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web và sẽ thay thế toàn bộ thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web

19.Luật và quyền tài phánn

19.1 Các điều khoản và điều kiện này sẽ được quản lý và được hiểu theo luật pháp Anh quốc

19.2Bất kỳ tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ thuộc phạm vi quyền hạn pháp lý không độc quyền của các tòa án nước Anh.

20.Chi tiết của chúng tôi ls

20.1 Trang web này được sở hữu và hoạt động bởi việc B C U Trading LLC, .

20.3 bạn có thể liên hệ với chúng tôi bẳng cách sử dụng thông tin liên hệ trang web của chúng tôi